DomovPodjetjeVarstvo okoljaOkoljska politika

Okoljska politika

Naša okoljska politika sledi načelom trajnostnega razvoja in določa okoljske zaveze in strateške cilje:
 

Okoljske zaveze
 

 • sprejemanju ukrepov za zmanjšanje hrupa zaradi letalskega prometa in hrupa iz ostalih virov,

 • zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida in emisij ostalih toplogrednih plinov,

 • spodbujanju učinkovite rabe energije, vode in papirja,

 • sprejemanju ukrepov za preprečevanje onesnaževanja,

 • uvajanju najboljše prakse, kar zadeva ravnanje z odpadki,

 • ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,

 • omejevanju onesnaževanja in degredacije tal,

 • vključitvi smernic glede okolja v postopke, povezane z javnimi naročili,

 • spodbujanju odgovornega in ustreznega ravnanja, in sicer z izobraževanjem, informiranjem in ozaveščanjem vseh zaposlenih glede vidikov njihovih delovnih področij, povezanih z okoljem,

 • zagotavljanju usposabljanj za vse osebe, ki lahko povzročijo pomembne vplive na okolje,

 • seznanjanju z okoljsko politiko vse poslovne partnerje in osebe, ki delujejo za družbo ali v njenem imenu, vključno s pogodbenimi izvajalci, ki opravljajo dela na lokaciji družbe,

 • izpolnjevanju pogojev, ki jih glede okolja nalaga zakonodaja in druge zahteve,

 • pridobitvi ostalih standardov kakovosti s področja okolja,

 • zagotavljanju kadrovskih in finančnih virov za sistem ravnanja z okoljem in s tem povezane ukrepe,

 • spodbujanju preglednosti pri komunikaciji in dialogu z zainteresiranimi strankami in širšo javnostjo.
   

Strateški cilji


V skladu z integrirano politiko sistemov upravljanja, okoljskimi zavezami ter zakonskimi in drugimi zahtevami, oblikujemo strateške cilje, ki so del trajnostne strategije družbe. Osrednji strateški cilji na ključnih okoljskih področjih do konca leta 2025 so:

Sistem ravnanja z okoljem
Vzdrževanje dokumentiranega sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001).

Varstvo pred hrupom
Obvladovanje hrupa na ravni, ki omogoča okoliškemu prebivalstvu izboljšano kakovost življenja.

Prehod v nizkoogljično družbo
Ogljična nevtralnost (programska shema ACA - Airport Carbon Accreditation).

Ravnanje z odpadki
Zmanjšanje deleža mešanih komunalnih odpadkov na 25 % v skupni količini odpadkov.

Energetska učinkovitost
Zmanjšanje in zamenjava okolju škodljivih energentov (kurilno olje, bencinsko in dizelsko gorivo, električna energija iz termoelektrarn) z ekološko sprejemljivejšimi (zemeljski plin, obnovljivi viri energije).

Obnovljivi viri energije
Povečanje deleža obnovljivih virov energije (hidro-, geotermalna, sončna in vetrna energija, biomasa, bioplin).