DomovPodjetjeSistemi upravljanjaSistem varnosti in zdravja pri delu

Sistem varnosti in zdravja pri delu

Prizadevamo si, da naš sistem varnosti in zdravja pri delu zagotavlja varno delovno okolje. V okviru svojih dejavnosti in poslovnih odločitev se zavezujemo k:

 • Razvijanju sistema varnosti in zdravja pri delu,
 • Ustreznemu dokumentiranju našega sistema varnosti in zdravja pri delu,
 • Izvajanju sistema varnosti in zdravja pri delu,
 • Vzdrževanju sistema varnosti in zdravja pri delu,
 • In nenehnemu izboljševanju sistema varnosti in zdravja pri delu, v skladu z zahtevami standarda ISO 45001.

Zaveze varnosti in zdravja pri delu:

 • Sprejemanju ukrepov za zmanjševanje delovnih nezgod in poškodb pri delu.
 • Zmanjšanju negativnih vplivov na delovno okolje.
 • Spodbujanju k varnemu delu.
 • Sprejemanju ukrepov za preprečevanje nezgod pri delu.
 • Uvajanju najboljše prakse, kar zadeva varnosti in zdravja pri delu.
 • Vključitvi smernic glede varnosti in zdravja pri delu v nabavne postopke.
 • Spodbujanju odgovornega in ustreznega ravnanja, in sicer z izobraževanjem, informiranjem in ozaveščanjem vseh zaposlenih glede vidikov varnosti in zdravja pri delu.
 • Zagotavljanju usposabljanj za vse zaposlene.
 • Sklepanje pisnih sporazumov na skupnih deloviščih z vsemi poslovnimi partnerji in osebami, ki delujejo za družbo ali v njenem imenu, vključno s pogodbenimi izvajalci, ki opravljajo dela na lokaciji družbe.
 • Izpolnjevanju pogojev, ki jih glede varnosti in zdravja pri delu nalaga zakonodaja in druge zahteve.
 • Zagotavljanju kadrovskih in finančnih virov za sistem varnosti in zdravja pri delu in s tem povezane ukrepe.
 • Spodbujanju preglednosti pri komunikaciji in dialogu z zainteresiranimi strankami in širšo javnostjo.
 • Spodbujanju zaposlenih pri sooblikovanju politike varnosti in zdravja pri delu.
   

Strateški cilji varnosti in zdravja pri delu:

V skladu z zavezami varnosti in zdravja pri delu ter zakonskimi in drugimi zahtevami, oblikujemo strateške cilje, ki so del trajnostne strategije družbe. Osrednji strateški cilji na ključnih področjih varnosti in zdravja pri delu do leta 2025 so: 

 • Sistem varnosti in zdravja pri delu 

  Vzdrževanje sistema varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001). 

 • Zmanjševanjepoškodbpridelu/izvendela 

  Zmanjševanje števila in resnost poškodb z rednimi usposabljanji za varno delo, z dodatnim osveščanjem zaposlenih in rednimi nadzori procesov dela. 

 • Izboljševanje delovnega okolja 

  Z rednimi meritvami in pregledi delovnega okolja, prilagajanjem delovnega okolja človeku (zaposlenim) glede na njihove potrebe – predvsem zdravstveni vidik

 • Posodabljanje in izboljševanje delovne opreme 

  Z izločanjem stare in iztrošene delovne opreme, z rednim vzdrževanjem in pregledovanjem opreme, s posodabljanje opreme glede na zahteve procesa in hkrati potrebe delavcev.

 • Posodabljanje in izboljševanje osebne varovalne opreme

   

  Z izločanjem stare in iztrošene osebne varovalne opreme, z rednim vzdrževanjem in pregledovanjem osebne varovalne opreme, s prilagajanjem opreme vezano na tveganja in hkrati potrebe (prilagoditve) delavcem.

 • Izboljševanje sodelovanja z zunanjimi izvajalci na področju varnosti in zdravja pri delu 

  Z obveščanjem in s sklenjenimi pisnimi sporazumi, rednimi nadzori in zapisi. 

 • Promoviranje zdravja pri delu preko promocije zdravja 

  Z organizacijo različnih športnih dogodkov – internih in zunanjih, z raznimi delavnicami, z organizacijo izletov in drugih dogodkov.