Javna naročila in druge objave

Predmet: Gradbeno - obrtniška in inštalacijska dela za prizidek k stavbi ABS

Oddaja javnega naročila po ″postopku s pogajanji z objavo″.

"Obvestilo o naročilu" je bilo objavljeno na Portalu javnih  naročil pod številko JN007338/2021-E01, dne 26. 10. 2021 in v Dodatku k Uradnemu listu EU pod številko 2021/S 209-548511, dne 27. 10. 2021.

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=421623.

Fraport Slovenija, d.o.o., Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik – Aerodrom (v nadaljevanju FS), vabi interesente k oddaji ponudb za uporabo parkirnih prostorov Shuttle, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, v skladu s pogoji, kot to določa predmetno javno zbiranje ponudb v pripeti datoteki.
Nov režim poslovanja/oddaje parkirnih mest v najem bo v veljavi od 1. 10. 2021. 

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Fraport Slovenija, kontaktna oseba: Simona Mušič (telefon 04 2061 417, elektronska pošta: parking@fraport-slovenija.si).

Vprašanja v zvezi s pripravo ponudbe lahko ponudniki posredujejo po elektronski pošti parking@fraport-slovenija.si najkasneje do 6. 9. 2021.
 

Dne 23.07.2021 smo prejeli spodaj navedena vprašanja, odgovore smo pripisali pod vprašanja.

Vpr. 1: Potrdilo poslovne banke (ali drugo) iz katerega je razvidno, da ponudnik ni imel blokiranih TRR. Ali se to potrebuje za vse odprte TRR račune ali samo tistega, ki ga prijavljamo v ponudbi?
Odg. 1: Potrdilo za vse odprte TRR.

Vpr. 2: Dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR. Ali zadošča za obdobje preteklih 12 mesecev oz. za kakšno obdobje? 
Odg. 2: Zadošča za obdobje preteklih 12 mesecev. Na dan oddaje ponudbe mora biti družba solventna.

Vpr. 3: Referenčni posli. Se tu lahko navede že obstoječe sodelovanje in prevozi, ki jih opravljamo od leta 2018?
Odg. 3: Da, lahko.

Fraport Slovenija objavlja javno dražbo z namenom prodaje premičnine APU (auxiliary power unit). Predstavitev, pogoji in navodila za sodelovanje so navedena v priloženih dokumentih.